GIỚI THIỆU

I. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 573/QĐ-TCKTKT.NHC-TC ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh.

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tự kiểm tra, pháp chế, hệ thống quản lý chất lượng, công tác tự kiểm định của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, đánh giá nội bộ;

- Thực hiện đánh giá chuyên môn nghiệp vụ giáo viên hàng năm;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường, hoạt động dạy và học theo quy định; đề xuất các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, các hoạt động của Nhà trường. Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ;

- Báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của nhà trường;

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường;

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong nhà trường;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản do nhà trường giao;

- Thực hiện công tác pháp chế, tư vấn pháp luật trong các hoạt động của nhà trường cho CB-GV-NV-HS. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và cá nhân trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Sơ đồ tổ chức

III. Hình ảnh hoạt động

Hiệu trưởng trao quyết định thành lập Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng vào Tháng 12/2017.

IV. Thông tin liên lạc

Điện thoại: 028.37731184 - 028.38730194 – số máy nhánh: 136

Website: https://thanhtra.nhct.edu.vn/

Email: thanhtra-dambaochatluong@nhct.edu.vn