GIỚI THIỆU

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (MISSION - DUTIES)

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 573/QĐ-TCKTKT.NHC-TC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

The Department of Inspection - Quality Assurance was established according to Decision No. 573/QD-TCKTKT.NHC-TC dated December 25, 2017 of Nguyen Huu Canh College.

1. Chức năng (Mission)

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tự kiểm tra, pháp chế, hệ thống quản lý chất lượng, công tác tự kiểm định của nhà trường.

Counsel the Principal on self-inspection, legislation, quality management system, self-accreditation of the school.

2. Nhiệm vụ (Duties)

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, đánh giá nội bộ;

Develop and organize the implementation of the plan for internal inspection and internal assessment;

- Thực hiện đánh giá chuyên môn nghiệp vụ giáo viên hàng năm;

Carry out annual professional assessment of teachers;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường, hoạt động dạy và học theo quy định; đề xuất các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, các hoạt động của Nhà trường. Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ;

Inspect and supervise activities of the School, teaching and learning activities according to regulations; propose measures to improve and improve the quality of training and activities of the University. Inspect the implementation of objectives, plans, programs, contents, educational methods, training regulations, examination regulations, and grant of diplomas and certificates; the implementation of regulations on curricula and lectures; management of finance, assets, equipment, science and technology; staff organization;

- Báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của nhà trường;

Report on the inspection and supervision of the school's teaching and learning activities;

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường;

 Check the implementation of policies and laws on vocational education, the necessary conditions to ensure the quality of training in schools;

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong nhà trường;

Check the implementation of the law related to the organization and operation of units, organizations and individuals in the school;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường;

Carry out the task of preventing and combating corruption and waste in schools;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

Perform the duties of receiving citizens, advising the Rector to settle complaints and denunciations in accordance with law;

- Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong nhà trường;

Build and operate the quality assurance system, the quality management system according to ISO standards in the school;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường;

Develop plans and organize self-assessment of the school's vocational education quality;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản do nhà trường giao;

Effectively manage and use assets assigned by the school;

- Thực hiện công tác pháp chế, tư vấn pháp luật trong các hoạt động của nhà trường cho CB-GV-NV-HS. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và cá nhân trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Carry out legal work, provide legal advice in school activities for staff, teachers, students, and students. Protect the interests of the State, the lawful rights and interests of collectives and individuals in the field of vocational education;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Perform other duties assigned by the Principal.

II. THÔNG TIN CỦA PHÒNG (INFORMATION)

III. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY PICTURES)

Một số hình ảnh hoạt động của Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

Some pictures of activities of the Inspection Department - Quality Assurance

Đánh giá định kỳ lần 2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh vào Tháng 01/2021

The second periodical assessment of the quality management system according to ISO 9001: 2015 at Nguyen Huu Canh College in January 2021

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh vào Tháng 12/2020

Accreditation of the quality of vocational education institutions Nguyen Huu Canh College in December 2020

Tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng nhà giáo Việt Nam ngày 20/11/2020

Flower arrangement contest to welcome Vietnamese teachers on November 20, 2020

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019 - 2020

Department of Inspection - Quality Assurance won the titleExcellent Labor Collective for the academic year 2019 - 2020