GIỚI THIỆU

Chức năng: 

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý hành chính, tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ, đề án phát triển trường; tham mưu chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đối nội, đối ngoại và công tác an ninh trật tự của nhà trường.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu công tác xây dựng các đề án phát triển trường, quy hoạch, sắp xếp bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự;

- Tham mưu công tác phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, quản lý công tác nhân rộng sau tập huấn, bồi dưỡng;

- Tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị;

- Tham mưu thành lập các hội đồng tư vấn giúp việc cho Hiệu trưởng;

- Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách; chế độ bảo hiểm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CB-GV-NV;

- Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, lễ tân, tiếp khách và quản lý các loại con dấu của nhà trường;

- Quản lý hồ sơ CB-GV-NV và giáo viên thỉnh giảng;

- Quản lý các loại phôi bằng, chứng chỉ;

- Quản lý ngày giờ công của CB-NV nhà trường, giờ hội họp của toàn trường;

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác PCCC.