TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH

ĐOÀN THANH NIÊN

Thông báo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 Tài liệu văn phòng Đoàn

Thông báo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Văn bản số 953/GDĐT-CTTT ngày 27/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covib - 19 Xem chi tiết...