CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 Tuyển dụng của trường

Tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

Nhằm bổ sung nhu cầu về giáo viên, nhân viên tại trường. Năm học 2019-2020 trường dự kiến tuyển dụng 02 đợt cho các vị trí việc làm như sau: Xem chi tiết...

ĐOÀN THANH NIÊN