GIỚI THIỆU

I.Chức năng nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số  562/QĐ-TCKTKT.NHC-TC ngày 25 tháng  12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh.

1.Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng:

 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính phục vụ chiến lược phát triển trường.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch mua sắm, thu chi tài chính.
 • Quản lý các nguồn thuchi trong toàn trường.
 • Đánh giá giá trị chất lượng các tài sản của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

 • Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Phòng.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện thực hiện kế hoạch mua sắm, thu -chi tài chính hàng năm.
 • Thực hiện việc thu học phí và các khoản thu khác.
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế đối với các hoạt động dịch vụ.
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và quản lý hiệu quả nguồn vốn của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lập dự toán, quyết toán hàng quý, năm và thực hiện mở sổ sách kế toán theo đúng quy định về chế độ tài chínhkế toán của Nhà nước.
 • Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ kế toán về tất cả các khoản thu chi của trường.
 • Tổ chức kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản-trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản do nhà trường giao.
 • Thực hiện bảng lương, các khoản phụ cấp, các chế độ khác và thu nhập tăng thêm cho toàn thể CB-GV-NV theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II.Thông tin liên lạc:

 • Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 • Điện thoại: 08.37731184 - 08.38730194 – số máy nhánh: 105.
 • Địa chỉ mail: lethanhthanh200976@gmail.com; Điện thoại di động: 0917 255 055.