Lễ giỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 320 (1700-2020)

Sáng ngày 06/7/2020 Đoàn tham gia Lễ giỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 320 (1700-2020) của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh. Tại đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 9.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

doantn : 07-07-2020 126