Học Tập Các Kết Luận Của BTV Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Và BTV Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (Phần 2)

1. Kết luận số 5: Công tác giáo dục Lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên thanh niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc Xây dựng, cũng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho Đoàn viên, Thanh niên tránh tình trạng "Nhạt Đảng, khô Đoàn, rời xa chính trị"

2. Kết luận số 6 và 7: Hướng dẫn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2019 - 2022

 

doantn Lúc: 05-10-2020 01:07:23 22