Học tập các Kết luận của BTV Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và BTV Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (Phần 1)

1. Kết luận số 2: Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2020 - 2022

2. Kết luận số 3: Về tăng cường hỗ trợ Thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018 - 2022

 

doantn Lúc: 05-10-2020 01:07:01 84