Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký Lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 28 tháng 10 năm 2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2859/QĐ-GDĐT-TC về bổ nhiệm viên chức quản lý:

Bổ nhiệm ông Bùi Hồng Phong - Trưởng khoa Điện - Thiết kế thời trang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.