Thông báo về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết tháng 3/2020 do dịch bệnh COVID-19

Căn cứ Công văn số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19,

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như sau:

1. Học sinh được tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020. Trong thời gian nghỉ học, học sinh hạn chế đi lại khỏi địa điểm cư trú và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

2. Cán bộ, nhân viên của Trường làm việc bình thường.

3. Giáo viên nghề, giáo viên môn chung đi thực tập tại doanh nghiệp theo kế hoạch.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

admin : 29-02-2020 142

File đính kèm

Thong bao so 3.docx 29-02-2020 Xem