Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020),  75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020).

doantn Lúc: 21-09-2020 03:18:56 101

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
KH tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.pdf
Xem