Học Tập Các Kết Luận Của BTV Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Và BTV Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (Phần 3)

1. Kết luận số 08: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư

2. Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 - 2022

doantn Lúc: 05-10-2020 02:58:59 35